روتر سیسکو
دریافت دیتاشیت محصول
10LTE 10T/10U 10C Model
1 1 1 CON
1 / 1 USB
2*GE Combo 1*GE 1*GE WAN
8*GE 8*GE 8*GE LAN
/ Universal 3G Telecom/Unicom 3G 3G/4G
Built-in Built-in Built-in Encryption engine
1Mpps 1Mpps 1Mpps PPS
32MB 32MB 32MB Flash
512MB 512MB 512MB DRAM
300x200x44 Dimensions mm(W×D×H)
0℃~50℃ Operating temperature
5%~95% (non-condensing) Operating humidity