روتر
دریافت دیتاشیت محصول
08LTE 08T/08U 08C Model
1 1 1 CON
/ 1 1 USB
1*GE 1*GE 1*GE WAN
8*GE 8*GE 8*GE LAN
Universal 3G Telecom/Unicom 3G / 3G/4G
Built-in Built-in Built-in Encryption engine
1Mpps 1Mpps 1Mpps PPS
32MB 32MB 32MB Flash
512MB 512MB 512MB DRAM
20W Power
240x180x44 Dimensions mm(W×D×H)
0℃~50℃ Operating temperature
5%~95% (non-condensing) Operating humidity